تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی تجهیزات تجهیزات اتاق عمل

تجهیزات اتاق عمل

تجهیزات اتاق عمل

مرکز جراحی آذین با چهار اتاق عمل فعال چشمی و با دستگاه های پیشرفته فیکو اینفینیتی(INFINITI) کمپانی آلکان (ALCON)،دستگاه فیکو استلاریس(STELLARIS) کمپانی بوش اند لومب (BAUCSH & LOMB) ،دستگاه فیکو ویترکتومی خلفی کانستلیشن (CONSTELLATION) کمپانی آلکان (ALCON) و میکروسکوپ های جراحی چشم پیشرفته مشغول به فعالیت می باشد.