تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749
صفحه اصلی تجهیزات تجهیزات اتاق عمل لیزیک

تجهیزات اتاق عمل لیزیک

تجهیزات اتاق عمل لیزیک

دستگاه TENEO کمپانی TECHNOLAS

در مرکز جراحی آذین اصلاح دقیق عیوب انکساری و رفع دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیزم با استفاده از دستگاه پیشرفته لیزر اگزایمر  Teneo تکنولاس که به دستگاه های Orbscan  و Zywave به صورت شبکه متصل می باشد انجام می گردد.