تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749

سگمان خلفی

سگمان خلفی

بررسی وضعیت شبکیه و عروق خونی با کمک دستگاه های:

  • OCT
  • OCT Angiography