تلفن: 03432227849 03432227249 09012373661
فکس: 03432227749

سگمان قدامی

سگمان قدامی

بررسی وضعیت قرنیه با کمک دستگاه های:

  •  Orbscan
  • Zywave (ابرومتری)
  • OCT سگمان قدامی شامل اندازه گیری زاویه اتاق قدامی و ضخامت قرنیه (پاکی متری)
  • کراتومتری و تعیین قدرت لنزهای داخل چشمی